جلسات انتخاب آثار رشته های مجسمه سازی و خوشنویسی شنبه 1402/10/02 گزارش تصویری از جلسات انتخاب آثار رشته های مجسمه سازی و خوشنویسی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
12/26/2023 1:27:59 PM
12/26/2023 1:27:59 PM
12/26/2023 1:27:59 PM
12/26/2023 1:27:59 PM
12/26/2023 1:27:59 PM
12/26/2023 1:27:59 PM
12/26/2023 1:27:59 PM
12/26/2023 1:27:59 PM