یادبود اساتید مرحوم کامبیز درم بخش و اصغر کفشچیان مقدم (ویدیو) شنبه 1400/11/23