جلسات انتخاب آثار رشته های عکاسی و رسانه های هنری جدید چهارشنبه 1402/10/06 گزارش تصویری از جلسات انتخاب آثار رشته های عکاسی و رسانه های هنری جدید شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
12/30/2023 1:42:21 PM
12/30/2023 1:42:21 PM
12/30/2023 1:42:21 PM
12/30/2023 1:42:21 PM
12/30/2023 1:42:21 PM
12/30/2023 1:42:21 PM
12/30/2023 1:42:21 PM
12/30/2023 1:42:21 PM
12/30/2023 1:42:21 PM
12/30/2023 1:42:21 PM