ویدیو جلسات داوری و انتخاب نهایی اصل آثار در رشته های حجم، خوشنویسی، نقاشی و نگارگری یکشنبه 1401/11/02